การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

เครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะได้รับความคุ้มครองทั้งคำ ชื่อ สัญลักษณ์ สี รวมไปถึงเสียง (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกยื่นจดในรูปแบบไหน) ที่ยื่นจดตามประเภทของสินค้าและบริการ ถึงแม้จะมีอายุการคุ้มครองเพียง 10 ปี แต่ก็สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ตลอดไปตราบใดที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน ซึ่งต่างจากสิทธิบัตรที่ไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้

เครื่องหมายการค้าถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำ และไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัท ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อจนส่งผลต่อกำไรและรายได้ที่อาจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วและไม่ได้ใช้แล้วยังสามารถ “ขาย” เพื่อสร้างผลตอบแทนได้อีกทางหนึ่งด้วย

เนื่องจากเครื่องหมายการค้านั้นมีความเกี่ยวพันกับสินค้าหรือบริษัท ทำให้ไม่สามารถขายได้อย่างสมบูรณ์ นอกเสียจากว่าจะขายทั้งบริษัท และโอนสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณขายบริษัทเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งให้กับผู้อื่น คุณก็อาจจะต้องขายสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของเครื่องดื่มนั้นๆ ไปด้วย

แต่หากไม่ขายทั้งบริษัท ก็สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License) ตามที่ตกลงกันได้ เช่น การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเฉพาะสินค้าบางชนิด และมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการใช้งานให้ชัดเจน

โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถตรวจสอบว่าผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตไปนั้น ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและถูกตามประเภทของเครื่องหมายการค้านั้นๆ หรือไม่ เพราะหากไม่มีการตรวจสอบอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงและความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าได้
.
#litetrademark #เครื่องหมายการค้า

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh
facebook.com/Litetrademark/
litetrademark.com/contact/

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »