การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต
.
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติบ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากกรณีที่เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศซึ่งจะมาจดทะเบียนในประเทศไทย แต่กลับมีเครื่องหมายการค้าอื่นได้จดทะเบียนในประเทศไทยไว้ก่อนแล้ว ผู้ที่จะมาขอจดทะเบียนในภายหลังมักอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างเสียเปรียบทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริง
.
เพราะฉะนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควรจดด้วยเจตนาที่สุจริต ไม่ลอกเลียน หรือนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียน
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog