รต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track)

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบ fast track

การต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบ fast track
.
หลายคนอาจทราบว่า “เครื่องหมายการค้ามีวันหมดอายุ” ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนวันแรก และสามารถต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
.
การต่ออายุเครื่องหมายการค้า จะต้องยื่นคำร้องต่ออายุภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุ และสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน แต่ทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 20 จากค่าธรรมเนียมปกติ แต่ถ้าต่ออายุหลังจาก 6 เดือนแล้วจะไม่สามารถต่ออายุได้ เครื่องหมายการค้าก็ถูกเพิกถอนไป
.
โดยปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดให้บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) ผู้ยื่นสามารถรอรับหนังสือสำคัญได้เลยภายใน 60 นาที จากเดิม 60 วัน เพียงเข้าหลักเกณฑ์ 2 ข้อคือ
.
1. รายการสินค้าที่ขอต่ออายุไม่เกิน 30 รายการ
2. ข้อมูลรายการจดทะเบียนคงเดิม
.
โดยสามารถแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการรับบริการต่ออายุแบบเร่งด่วน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเสียค่าธรรมเนียมเท่าเดิม
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog