การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

อย่างที่ทราบกันดีว่า ‘ลิขสิทธิ์’ คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่จะได้ความคุ้มครองอัตโนมัติตั้งที่ได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียน แต่ก็สามารถยืนจดแจ้งลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้

สำหรับประเทศไทย ลิขสิทธิ์ ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ แต่อย่างไรก็ตามงานลิขสิทธิ์มักจะไม่ได้ถูกขายขาดเสียทีเดียว แต่มักจะถูกโอนสิทธิ์โดยมีข้อสัญญาทางธุรกิจผูกมัดเอาไว้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (recurring income) อีกวิธีหนึ่ง

ในบางครั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่สร้างขึ้น เนื่องจากศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ผลิตผลงานขึ้นโดยมีข้อตกลงในลักษณะของ “การทำงานรับจ้าง” และลิขสิทธิ์มักจะตกเป็นของบริษัทที่จ้างผลิต แต่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ก็อาจจะได้รับส่วนแบ่งจากทำซ้ำหรือดัดแปลงผลงาน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน เช่น บริษัทค่ายเพลงจ้างศิลปินให้แต่งเพลง โดยลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของบริษัทค่ายเพลง แต่มีข้อตกลงในการแบ่งรายได้จากทำซ้ำหรือแปลงให้กับนักแต่งเพลงด้วย

การขายลิขสิทธิ์มักจะไม่ได้มีการโอนสิทธิทั้งหมด ผู้ซื้ออาจจะได้รับสิทธิบางอย่างตามที่ตกลงกัน เช่น การซื้อลิขสิทธิ์นิยายสำหรับพิมพ์หนังสือเพื่อขาย การซื้อลิขสิทธิ์เพลงเพื่อนำไปร้อง การซื้อลิขสิทธิ์บทประพันธ์เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นบทละคร โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะยังคงสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง รวมถึงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดเอาไว้ ดังนั้นลิขสิทธิ์อาจเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (recurring income) จากผลงานลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพียงครั้งเดียวได้ตราบใดที่ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่

เพื่อให้ได้ผลงานเป็นที่รู้จักมากขึ้น ศิลปินผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มักจะใช้สิ่งที่เรียกว่า “Creative Commons” ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ต่อได้โดยไม่ต้องเสียเงินตราบใดที่ยังอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด

#litetrademark #เครื่องหมายการค้า

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh
facebook.com/Litetrademark/
litetrademark.com/contact/

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »