การเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

การเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะทำให้เจ้าของเครื่องหมาย มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ โดยมีอายุคุ้มครอง 10 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปี

แต่เครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนโดยนายทะเบียนได้ หากเจ้าของเครื่องหมายใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด หรือไม่ได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องทำการต่ออายุในกำหนดเวลา 90 วันก่อนสิ้นอายุ หากไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาจะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว

หากเจ้าของเครื่องหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่นายทะเบียนกำหนดในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ 

นอกจากนี้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว หรือตัวแทนเลิกตั้งสำนักงานหรือสถานที่ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย นายทะเบียนสามารถสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้เช่นกัน

หากถูกเพิกถอนเครื่องหมายการค้าแล้ว จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายไม่สามารถขายหรือโอนเครื่องหมายการค้าให้ผู้อื่นได้อีก


สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh

Related Blog