ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องเครื่องหมายอย่างเร่งด่วน ยื่นหนังสือขอเร่งรัดได้ผ่านระบบ e-Filing ทราบผลพิจารณาครั้งแรกภายใน 4 เดือน

ปัจจุบันกรมทรัพย์ทสินทางปัญญาได้เปิดบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Fast track ที่ช่วยให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เร็วขึ้นจากเดิมที่ใช้เวลา 12-14 เดือน เหลือเพียงเวลา 6 เดือน แต่ก็ยังอาจจะนานไปสำหรับผู้ประกอบการบางรายที่ต้องใช้เครื่องหมายการอย่างเร่งด่วน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้เปิดให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเร่งด่วน สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พร้อมยื่นหนังสือขอเร่งรัดการพิจารณา (ใช้แบบฟอร์มจากระบบ e-Filing ) ซึ่งจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาครั้งแรกภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ (จากเดิม 6 เดือน)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1.  เป็นคำขอจดทะเบียนที่ยื่นผ่านระบบ e-Filing ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  2.  มีรายการสินค้าไม่เกิน 1 จำพวก และระบุรายการสินค้าไม่เกิน 10 รายการ โดยมีรายการสินค้าที่เป็นไปตามบัญชีรายการสินค้าของกรม https://tmsearch.ipthailand.go.th/
  3.  ต้องไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากวันที่ยื่นจดทะเบียน
  4. ต้องแนบเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็นในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเร่งด่วน เช่น แผนการใช้เครื่องหมายการค้า แผนการตลาด เป็นต้น

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้นตามแผนที่วางเอาไว้ และช่วยลดความเสี่ยงในการถูกลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าอีกด้วย

 

Source : https://www.ipthailand.go.th/

Related Blog