พาณิชย์ยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

พาณิชย์ยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า” และ “ชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”ที่จ่ายไม่ทันเวลา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2565

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออก ‘กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2565’ ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ต่ออายุเครื่องหมายการค้าไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ยังได้ออก ‘กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2565’ ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย และเจ้าของสิทธิบัตรที่จ่ายค่าธรรมเนียมรายปีไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9  เม.ย. จนถึงวันที่  30  ก.ย.  65  โดยสามารถยื่นคำขอได้ทุกช่องทาง ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และทางไปรษณีย์ รวมทั้งการยื่นคำขอกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความผันผวนของเศรษฐกิจจากสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน

 

Source : https://www.prachachat.net/economy/news-907705

Related Blog