โอนสิทธิหรือซื้อขายเครื่องหมายการค้า

รู้หรือไม่ ? เครื่องหมายการค้าสามารถโอนสิทธิหรือซื้อขายได้

รู้หรือไม่ ? เครื่องหมายการค้าสามารถโอนสิทธิหรือซื้อขายได้
.
ในทางกฎหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกกันว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิให้กันได้เหมือนทรัพย์สินทั่วไป
.
การซื้อขายเครื่องหมายการค้านั้นไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนัก เพียงแค่ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายว่าด้วยการโอนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
.
ในการซื้อขายหรือโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วนั้น จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้
.
อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือในการโอนสิทธิ หากเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุด กฎหมายบังคับว่าจะต้องโอนทั้งกันชุด จะโอนเพียงเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งไม่ได้
.
ดังนั้นก็ก่อนตกลงซื้อขายควรจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายชุดหรือไม่ และในชุดนั้นมีกี่เครื่องหมาย เพื่อที่จะได้ดำเนินการโอนพร้อมกันให้ถูกต้อง
.
ทั้งนี้ในกระบวนการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของเครื่องหมายหรือผู้รับไม่จำเป็นต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือบริษัทที่ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินการแทนได้
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog