NFT ART สินทรัพย์ดิจิทัล

NFT ART สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ผู้ซื้ออาจไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

NFT ART สินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ผู้ซื้ออาจไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา
.
NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Tokens หมายความถึงโทเคนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีความเฉพาะตัว ไม่สามารถนำโทเคนดิจิทัลอื่นมาทดแทนกันได้ จึงได้มีการสร้างผลงานศิลปะและนำไปอิงกับกับโทเคนดิจิทัลเพื่อให้เกิดความพิเศษกว่าโทเคนดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งอาจมีโทเคนเดียวในโลกและนำไปออกขายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับคริปโทเคอร์เรนซีแล้วจึงนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดอีกที
.
ในทางกฎหมายนั้น “NFT” ถือเป็นทรัพย์สิน จึงสามารถซื้อขายกันได้ โดยผู้ซื้อ “NFT” จะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะพิเศษหรือมีโทเคนเดียวในโลกนั้นๆ และสามารถขาย หรือ โอนโทเคนดิจิทัลนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต่างจากการนำงานศิลปะอันมีลิขสิทธิ์ที่นำไปอิงกับ NFT นั้น ๆ
.
เนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้กำหนดให้งานศิลปะ มีลิขสิทธิ์คุ้มครองนับตั้งแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียนเหมือนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ
.
ดังนั้นการซื้อขาย NFT ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนว่ามีสิทธิมากน้อยเพียงใด หรือมีความเป็นเจ้าของในงานศิลปะหรือทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ด้วยหรือไม่ หรืออาจจะได้สิทธิเฉพาะตามที่แพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อขายกำหนดเอาไว้เท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ได้รับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของงานศิลปะนั้น ๆ มาด้วยเสมอไป
.
การเป็นของเจ้า NFT แต่ไม่ได้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา อาจทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถนำผลงานนั้นๆ มาทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่หรือจำหน่ายต่อไปได้ ดังนั้นก่อนทำการซื้อขายควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพราะไม่ให้เราเป็นเพียงเจ้าของโทเคนดิจิทัลที่มีโทเคนเดียวแต่อาจไม่มีความพิเศษใดๆ
.
#Litetrademark #ทรัพย์สินทางปัญญา
.
Credit : https://www.infoquest.co.th/2021/138714

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »