ไปรษณีย์ไทยออกประกาศ ห้ามนำเข้า-ส่งออก "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์"

ไปรษณีย์ไทยออกประกาศ ห้ามนำเข้า-ส่งออก “สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565

ไปรษณีย์ไทย ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด’ ถึงกรณีห้ามฝากส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สินค้าที่มีหรือใช้เครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า
  2. สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
    (สินค้าตาม ข้อ 1. ให้หมายรวมถึงหีบห่อหรือภาชนะใดๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย)

 

หากมีการตรวจพบหรือถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปรษณีย์ไทยจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

Source : www.facebook.com/thailandpost.co.th

Related Blog