เจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ของตนเอง

เจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิอะไรบ้างในผลงานของตนเอง

เจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิอะไรบ้างในผลงานของตนเอง
.
ปัจจุบันหลายคนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น เพราะถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้
.
อย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำบางอย่างต่อผลงานลิขสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ว่ามีดังนี้
.
1. ทำซ้ำ คือ การคัดลอกหรือทำสำเนางานลิขสิทธิ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของงาน เช่น การถ่ายเอกสาร การตีพิมพ์ การบันทึกเสียงเพลงที่เปิดจากซีดี การอัดรูป การอัพโหลดและดาวน์โหลดเพลงหรือภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่งการทำซ้ำจะได้งานที่เหมือนกับงานต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์
.
2. ดัดแปลง คือ การทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือการจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีการจัดทำขึ้นใหม่ เช่น การแปล การรีมิกซ์เพลง การแปลงนิยายเป็นบทละคร การปรับเปลี่ยนภาพสองมิติเป็นแอนิเมชันสามมิติ ฯลฯ
.
3. เผยแพร่ต่อสาธารณชน คือ การนำงานให้ปรากฏต่อสาธารณชนโดยวิธีต่างๆ เช่น การจำหน่ายหนังสือที่ตีพิมพ์ การนำรูปที่วาดออกแสดงในงานจัดแสดง การเปิดเพลงในร้านอาหาร การโพสต์รูปลงสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ ทำให้สาธารณชนเข้าถึงงานได้และยังสร้างมูลค่าให้กับตัวงานลิขสิทธิ์ด้วย
.
4. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน คือ การให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งสิทธิในการให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานนั้น จำกัดเฉพาะงานลิขสิทธิ์ประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียงเท่านั้น
.
5. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น คือ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ เช่น ยกค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานให้แก่ผู้อื่น
.
6. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และการให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน แต่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจไม่สะดวกใช้สิทธิเหล่านี้ เพราะอาจไม่มีต้นทุนหรือไม่มีช่องทางจำหน่าย จึงสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวแทนตนได้ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้ เช่น จำนวนค่าตอบแทน ประเภทสิทธิที่อนุญาต ระยะเวลา เขตพื้นที่ ฯลฯ
.
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นการให้อำนาจเฉพาะแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้สิทธิ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ ดังนั้นหากใครฝ่าฝืน ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีความผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา
.
นอกจากนี้แล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของตนเองให้แก่ผู้อื่นได้
โดยทำเป็นหนังสือสัญญาโอนลงลายมือชื่อทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้รับโอน ซึ่งจะทำให้สิทธิต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ถูกโอนไปเป็นของผู้รับโอนตามเงื่อนไขของสัญญา
.
#Litetrademark #ลิขสิทธิ์
.
Source : www.moc.go.th

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »