เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เหตุในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เหตุในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
.
อย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศโฆษณา
.
แต่หากคัดค้านไม่สำเร็จหรือคัดค้านไม่ทันเวลา จนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะต้องยื่นขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทน ซึ่งจะมีขั้นตอนกระบวนการยุ่งยากมากขึ้น
.
การจะยื่นขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องมี 3 เหตุดังนี้
.
มาตรา 61 ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการ ให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้น ในขณะที่จดทะเบียน
(๑) มิได้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗
(๒) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๓) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
(๔) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
หรือสรุปง่ายๆ ก็คือ หากเครื่องหมายการค้านั้นๆ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
.
มาตรา 62 บุคคลใดเห็นว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสโนบาย บุคคลนั้นอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้
.
มาตรา 63 ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าดังกล่าวเลย
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog