คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เหตุในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เหตุในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
.
ปัจจุบันหลายองค์กรหันมาให้ความสนใจกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากันมากขึ้น เพื่อปกป้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนเอง ซึ่งในการปกป้องสิทธินี้ ไม่ใช้แค่การจดทะเบียนเท่านั้น แต่ยังสามารถคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
.
โดยเมื่อมีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนผ่านทาง Website ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว กฎหมายได้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถยื่นขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศโฆษณา หากบุคคลนั้นเห็นว่า
.
1.ตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น
2.เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือมีลักษณะดังต่อไปนี้
• ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
• มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8
• เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว
3.การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
.
ซึ่งหากบุคคลใดมีส่วนได้เสีย ในเครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน สามารถยื่นขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียน พร้อมแนบหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงและเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้านั้น
.
หากคัดค้านการจดทะเบียนไม่ทันเวลา จะนำไปสู่การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าแทน ซึ่งใช้ระยะเวลาและกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า
.
Source : https://idgthailand.com

Related Blog