เจ้าของลิขสิทธิ์

ใครบ้าง ? คือเจ้าของลิขสิทธิ์

ใครบ้าง ? คือเจ้าของลิขสิทธิ์
.
เมื่อมีการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง กฎหมายจะให้ความคุ้มครองกับงานนั้นทันทีโดยไม่ต้องยื่นจดทะเบียน แต่ไม่ใช่ว่าผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอไป
.
เนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
.
โดยผู้ที่สามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายมีดังนี้
.
1.ผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่มีใครจ้าง (คิดเองทำเอง)
2.ผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่นที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
3.ผู้รวบรวมงานของผู้อื่นโดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
4.ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างที่ไม่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
5.นายจ้างที่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
6.ผู้ว่าจ้างที่จ้างคนอื่นสร้างสรรค์ผลงาน (จ้างทำของ)
7.หน่วยงานราชการที่ออกคำสั่งหรือจ้างให้ข้าราชการหรือลูกจ้างสร้างสรรค์งาน
8.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ จากผู้สร้างสรร์คหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม
9.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ จากพินัยกรรมหรือมรดก
.
โดยผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถนำงานลิขสิทธิ์นั้นๆ ไปหาประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันก็มีสิทธิป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำงานของตนไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
.
#Litetrademark #ลิขสิทธิ์

Related Blog