เจ้าของลิขสิทธิ์

ใครบ้าง ? คือเจ้าของลิขสิทธิ์

ใครบ้าง ? คือเจ้าของลิขสิทธิ์
.
เมื่อมีการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง กฎหมายจะให้ความคุ้มครองกับงานนั้นทันทีโดยไม่ต้องยื่นจดทะเบียน แต่ไม่ใช่ว่าผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอไป
.
เนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
.
โดยผู้ที่สามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายมีดังนี้
.
1.ผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่มีใครจ้าง (คิดเองทำเอง)
2.ผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่นที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
3.ผู้รวบรวมงานของผู้อื่นโดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
4.ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างที่ไม่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
5.นายจ้างที่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
6.ผู้ว่าจ้างที่จ้างคนอื่นสร้างสรรค์ผลงาน (จ้างทำของ)
7.หน่วยงานราชการที่ออกคำสั่งหรือจ้างให้ข้าราชการหรือลูกจ้างสร้างสรรค์งาน
8.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ จากผู้สร้างสรร์คหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม
9.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ จากพินัยกรรมหรือมรดก
.
โดยผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถนำงานลิขสิทธิ์นั้นๆ ไปหาประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันก็มีสิทธิป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำงานของตนไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
.
#Litetrademark #ลิขสิทธิ์

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »