4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
.
ปกติแล้วการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการที่ค่อนข้างที่ยุ่งยาก และใช้เวลาในการอนุมัติค่อนข้างนาน
.
ดังนั้นการยื่นจดทะเบียนผ่านบริษัทที่ให้บริการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากลงได้ และยังช่วยยื่นจดทะเบียนได้ทั่วโลกอีกด้วย
.
โดยจะลดขั้นตอนและกระบวนการลงมาเหลือเพียง 4 ตอนหลักๆ เท่านั้น
.
1. การสืบค้นความเหมือนคล้าย
โดยเริ่มต้นจากการสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นยื่นจดไว้ก่อนหรือไม่ หรือมีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือไม่
.
2. การยื่นคำขอจดทะเบียน
เมื่อได้รับการยืนยันแบบเครื่องหมายการค้า พร้อมจำพวกและรายการสินค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
.
3. การติดตามและรายงานสถานะ
หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว บริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรายงานสถานะของเครื่องหมายการค้าให้ทราบทุก ๆ 6 เดือน จนกว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับคำสั่งใด ๆ จากนายทะเบียน
.
4. การรับจดทะเบียน
เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นไปสามารถจดทะเบียนได้ บริษัทที่ให้บริการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป
.
ซึ่งการใช้บริการบริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการทำงาน และยังช่วยให้สามารถยื่นจดทะเบียนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น
.
#Litetrademark
.
Credit : https://idgthailand.com/

Related Blog