4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
.
ปกติแล้วการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีขั้นตอนและกระบวนการที่ค่อนข้างที่ยุ่งยาก และใช้เวลาในการอนุมัติค่อนข้างนาน
.
ดังนั้นการยื่นจดทะเบียนผ่านบริษัทที่ให้บริการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากลงได้ และยังช่วยยื่นจดทะเบียนได้ทั่วโลกอีกด้วย
.
โดยจะลดขั้นตอนและกระบวนการลงมาเหลือเพียง 4 ตอนหลักๆ เท่านั้น
.
1. การสืบค้นความเหมือนคล้าย
โดยเริ่มต้นจากการสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นยื่นจดไว้ก่อนหรือไม่ หรือมีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือไม่
.
2. การยื่นคำขอจดทะเบียน
เมื่อได้รับการยืนยันแบบเครื่องหมายการค้า พร้อมจำพวกและรายการสินค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
.
3. การติดตามและรายงานสถานะ
หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว บริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะรายงานสถานะของเครื่องหมายการค้าให้ทราบทุก ๆ 6 เดือน จนกว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับคำสั่งใด ๆ จากนายทะเบียน
.
4. การรับจดทะเบียน
เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นไปสามารถจดทะเบียนได้ บริษัทที่ให้บริการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป
.
ซึ่งการใช้บริการบริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการทำงาน และยังช่วยให้สามารถยื่นจดทะเบียนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น
.
#Litetrademark
.
Credit : https://idgthailand.com/

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »