Our Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน

Read More
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต

Read More
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32

Read More
เครื่องหมายการค้า ‘จดทะเบียน vs ไม่จดทะเบียน’ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้า ‘‘จดทะเบียน vs ไม่จดทะเบียน’ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อสินค้า ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแต่ละแบรนด์ต่างก็มีโฆษณาสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์เป็นที่จดจำของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์คือก็การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะทำให้ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย มีอำนาจและมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ผู้ใดจะแอบอ้าง อาศัยสิทธิ หรือละเมิดไม่ได้ นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วยังมีสิทธิในการฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นด้วย แต่หากไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า? ในทางกลับกัน ย่อมมิได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด? หากเจ้าของแบรนด์สินค้าได้ออกแบบคิดค้นเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ในทางกฏหมายแล้ว ก็ไม่ได้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว

Read More
การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

อย่างที่ทราบกันดีว่า ‘ลิขสิทธิ์’ คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่จะได้ความคุ้มครองอัตโนมัติตั้งที่ได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียน แต่ก็สามารถยืนจดแจ้งลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้ สำหรับประเทศไทย ลิขสิทธิ์ ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ แต่อย่างไรก็ตามงานลิขสิทธิ์มักจะไม่ได้ถูกขายขาดเสียทีเดียว แต่มักจะถูกโอนสิทธิ์โดยมีข้อสัญญาทางธุรกิจผูกมัดเอาไว้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (recurring income) อีกวิธีหนึ่ง ในบางครั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่สร้างขึ้น เนื่องจากศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ผลิตผลงานขึ้นโดยมีข้อตกลงในลักษณะของ “การทำงานรับจ้าง” และลิขสิทธิ์มักจะตกเป็นของบริษัทที่จ้างผลิต แต่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ก็อาจจะได้รับส่วนแบ่งจากทำซ้ำหรือดัดแปลงผลงาน

Read More
การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

เครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะได้รับความคุ้มครองทั้งคำ ชื่อ สัญลักษณ์ สี รวมไปถึงเสียง (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกยื่นจดในรูปแบบไหน) ที่ยื่นจดตามประเภทของสินค้าและบริการ ถึงแม้จะมีอายุการคุ้มครองเพียง 10 ปี แต่ก็สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ตลอดไปตราบใดที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน ซึ่งต่างจากสิทธิบัตรที่ไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ เครื่องหมายการค้าถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำ และไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัท ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อจนส่งผลต่อกำไรและรายได้ที่อาจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วและไม่ได้ใช้แล้วยังสามารถ “ขาย”

Read More
การสร้างรายได้จากการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

อย่างที่ทราบกันดีว่า เครื่องหมายการค้า รวมถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถซื้อ ขาย สืบทอด หรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ การซื้อขายหรือการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำขอโอนเครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้ การขายเครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์ทางปัญญาประเภทอื่น ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการสร้างรายได้ แต่ควรพิจารณาให้ดีว่าเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์ทางปัญญาของเรานั้นเหมาะกับการขายขาดเพียงครั้งเดียว หรือสามารถขายใบอนุญาต (ให้เช่า) เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้ รายได้ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจจะพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์

Read More
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วย Litetrademark Platform ด้านเครื่องหมายการค้าครบวงจร

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วย Litetrademark Platform ด้านเครื่องหมายการค้าครบวงจร

ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ‘เครื่องหมายการค้า’ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของแบรนด์เราได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ IDG จึงได้พัฒนา Platform ด้านเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า ‘Litetrademark’ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ Litetrademark คือ Platform ที่ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาและดูแลปกป้องเครื่องหมายการค้า บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงยังมีบริการบริการซื้อ-ขายเครื่องหมายการอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Read More
Subway มอบแซนวิชฟรีตลอดชีพ สำหรับคนที่ ‘สักโลโก้’ ขนาดใหญ่ 1 ฟุต

Subway มอบแซนวิชฟรีตลอดชีพ สำหรับคนที่ ‘สักโลโก้’ ขนาดใหญ่ 1 ฟุต

แต่ละแบรนด์มักจะมีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดการจดจำของลูกค้า แต่ดูเหมือนวิธีการของ Subway จะดูแปลกกว่าใครเพื่อน เพราะล่าสุด Subway แฟรนไชส์แซนวิชจากสหรัฐฯ ได้จัดแคมเปญแจกแซนวิชฟรีตลอดชีวิตสำหรับคนที่สมัครใจสักโลโก้ของ Subway ขนาด Foot Long หรือความยาว 1 ฟุต และหากใครที่สักเล็กกว่านั้นก็ได้รับแซนวิชฟรีในระยะเวลา 1 ปี หรือ 1

Read More
Samsung ยื่นจดเครื่องหมายการค้า สำหรับเซ็นเซอร์กล้อง 450 ล้านพิกเซล

Samsung ยื่นจดเครื่องหมายการค้า สำหรับเซ็นเซอร์กล้อง 450 ล้านพิกเซล

อย่างที่ทราบกันดีว่า Samsung ถือเป็นแบรนด์ที่พัฒนาสมาร์ทโฟนของตัวเอง และยังรับผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนให้กับแบรนด์อื่นๆ ด้วย นอกจากจอภาพแล้วอีกหนึ่งชิ้นส่วนเด่นจาก Samsung ก็คือเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพ ล่าสุดได้มีการค้นว่า Samsung ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อ Hexa²Pixel ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นชื่อสำหรับเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง 432 – 450 ล้านพิกเซล ซึ่งก่อนหน้านี้ Samsung เคยชื่อชื่อเทคโนโลยี

Read More
Meta ถูกฟ้องร้องโดย MetaX พร้อมเรียกร้องให้หยุดใช้ชื่อ ‘Meta’ ซ้ำกัน

Meta ถูกฟ้องร้องโดย MetaX พร้อมเรียกร้องให้หยุดใช้ชื่อ ‘Meta’ ซ้ำกัน

เมื่อปีที่ผ่านมา มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก ได้ประกาศรีแบรนด์บริษัท Facebook Inc ให้กลายเป็น Meta Platforms แต่ดันไปทับซ้อนกับบริษัทที่มีชื่อว่า MetaX LLC ที่ดำเนินธุรกิจด้าน AR และ VR มาก่อนที่จะมีการรีแบรนด์จาก Facebook เป็น Meta

Read More
ปิดตำนาน 22 ปีคดีเครื่องหมายการค้า รองเท้าหรู Manolo Blahnik ชนะคดีในจีน ใช้ชื่อแบรนด์ตัวเองได้แล้ว

ปิดตำนาน 22 ปีคดีเครื่องหมายการค้า รองเท้าหรู Manolo Blahnik ชนะคดีในจีน ใช้ชื่อแบรนด์ตัวเองได้แล้ว

อย่างที่ทราบกันดีว่ากฏหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนให้สิทธิ์กับคนที่จดทะเบียนคนแรก ทำให้บ่อยครั้งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวจริง ไม่มีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของตัวเองในประเทศจีน แต่หลายบริษัทก็ไม่ยอมแพ้ที่จะสู้เพื่อแบรนด์ของตัวเอง อย่างแบรนด์รองเท้าหรู Manolo Blahnik ที่โด่งดังจากหนังเรื่อง “Sex and the City” ที่ได้ออกมาประกาศชนะคดีเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนที่ต่อสู้มานานกว่า 22 ปี และสามารถใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองในจีนได้แล้ว Manolo Blahnik คือแบรนด์รองเท้าหรูจากลอนดอนที่ตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งชาวสเปน ซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจในจีนมายาวนานเกินสองทศวรรษ

Read More
ไฟ LED ด้านหลัง Nothing Phone ที่ดูคล้ายกับโลโก้ของ Apple

บังเอิญเกินไปมั้ย ? ไฟ LED ด้านหลัง Nothing Phone ที่ดูคล้ายกับโลโก้ของ Apple

Nothing Phone มือถือรุ่นใหม่จากบริษัท Nothing ของ Carl Pei หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาร์ทโฟน OnePlus ที่ได้ออกมาพัฒนาสมาร์ทโฟนของตัวเอง ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากด้วยดีไซน์ที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วๆ ด้วยลูกเล่นไฟ LED ด้านหลังเครื่อง และพึ่งจะวางจำหน่ายในไทยไปสดๆร้อนๆ เมื่อวานนี้ (18 กรกฎาคม 65)

Read More
Crocs ยื่นฟ้อง Daiso ในสหรัฐฯ ฐานขายสินค้าลอกเลียนแบบรองเท้า Crocs

Crocs ยื่นฟ้อง Daiso ในสหรัฐฯ ฐานขายสินค้าลอกเลียนแบบรองเท้า Crocs

แม้แต่ประเทศที่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกา ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการขายสินค้าลอกเลียนแบบ อย่างล่าสุดแบรนด์รองเท้าตัวโตอย่าง Crocs ได้ยื่นฟ้อง Daiso ร้านขายสินค้าจิปาถะจากญี่ปุ่นในสหรัฐฯ ฐานขายสินค้าลอกเลียนแบบร้องเท้ารุ่นฮิตของแบรนด์ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา Crocs ได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐแคลิฟอร์ หลังจากที่ Daiso ในสหรัฐได้วางขายรองเท้าที่คล้ายกับรองเท้ารัดส้นเจาะรูทรงคร็อกของ Crocs ที่เรียกว่า “Casual Sandals

Read More
YouTube Shorts ของ Google ถูกฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

YouTube Shorts ของ Google ถูกฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

อย่างที่รู้กันดีกว่า Google ได้พยายามที่จะพัฒนา Youtube Shorts ซึ่งเป็นฟีเจอร์วิดีโอแบบสั้นขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Tiktok แต่ดูเหมือนว่าชื่อ Youtube Shorts ที่ทาง Google เลือกใช้นั้นกำลังมีปัญหา เพราะล่าสุดได้ถูก ShortsTV ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักรฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า ShortsTV คือแพลตฟอร์มสำหรับหนังสั้น อยู่ภายใต้บริษัท Shorts

Read More
SKKN สกินแคร์แบรนด์ใหม่ของ Kim Kardashian ถูกยื่นฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

SKKN สกินแคร์แบรนด์ใหม่ของ Kim Kardashian ถูกยื่นฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

ช่วงนี้เซเลบริตี้หลายคนได้เริ่มเปิดตัวแบรนด์สินค้าของตัวเอง แต่ปัญหาคือมักใช้ชื่อหรือโลโก้ซ้ำกับแบรนด์ขนาดเล็กอื่นๆ อย่างล่าสุดเจ้าแม่เรียลิตี้ดังระดับโลกอย่าง Kim Kardashian ได้ร่วมมือกับ Coty Inc. เปิดตัวสกินแคร์แบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่า ‘SKKN’ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ก็ถูก Beauty Concepts ยื่นฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า Beauty Concepts นั้นมีเจ้าของชื่อ

Read More
Nintendo อัพเดทเครื่องหมายการค้า Donkey Kong

แฟนเกมเตรียมลุ้นภาคใหม่ Nintendo อัพเดทเครื่องหมายการค้า Donkey Kong

ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ เกม Donkey Kong เพราะล่าสุดมีคนตาดีแอบสังเกตุเห็นว่า Nintendo บริษัทเกมชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่น ได้มีต่ออายุเครื่องหมายการค้าใหม่ให้กับเกม Donkey Kong แต่ครั้งนี้ไม่ใช้เพียงการต่ออายุธรรมดา เพราะทาง Nintendo ยังได้อัพเดตข้อมูลโดยระบุเอาไว้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับ “โปรแกรมดาวน์โหลดสำหรับเครื่องคอนโซลพกพา” นั่นเอง โดยเกม Donkey Kong ภาคหลักล่าสุดคือ

Read More
‘มิกกี้เมาส์’ กำลังจะเป็นอิสระจาก Disney ? หลังลิขสิทธิ์ที่ยาวนานถึง 95 ปีกำลังจะหมดอายุ

‘มิกกี้เมาส์’ กำลังจะเป็นอิสระจาก Disney ? หลังลิขสิทธิ์ที่ยาวนานถึง 95 ปีกำลังจะหมดอายุ

“มิกกี้เมาส์” (Mickey Mouse) ถือเป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดย Walt Disney และเป็นลิขสิทธิ์ของ ‘Disney’ ที่กำลังจะกลายเป็น “สมบัติสาธารณะ” ในปี 2024 ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หลังถือครองลิขสิทธิ์มายาวนานกว่า 95 ปี เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาที่มีการบังคับใช้ในปี 1976 ระบุเอาไว้

Read More
ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เสี่ยงถูกจับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ !

ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เสี่ยงถูกจับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ !

รู้หรือไม่ ?! ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (“พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์”) โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work) โดยพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กำหนดเอาไว้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่บุคคลใด

Read More
eBay จดเครื่องหมายการค้าใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่โลก Metaverse และ NFT

eBay จดเครื่องหมายการค้าใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่โลก Metaverse และ NFT

ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายรายได้ส่งสัญญาณถึงการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม Metaverse และ NFT ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างล่าสุด eBay บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่หลายรายการกับงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา eBay ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าสำหรับการใช้ NFT กระดานเทรดหรือซื้อขาย NFT รวมถึงร้านค้าออนไลน์ที่ขายทั้งสินค้าจริงและสินค้าดิจิทัล โดยก่อนหน้านี้ eBay

Read More
ไปรษณีย์ไทยออกประกาศ ห้ามนำเข้า-ส่งออก "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์"

ไปรษณีย์ไทยออกประกาศ ห้ามนำเข้า-ส่งออก “สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 ไปรษณีย์ไทย ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด’ ถึงกรณีห้ามฝากส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สินค้าที่มีหรือใช้เครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ (สินค้าตาม

Read More
Hailey Bieber ถูกเจ้าของแบรนด์ Rhode ฟ้องร้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

Hailey Bieber ถูกเจ้าของแบรนด์ Rhode ฟ้องร้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา Hailey Bieber (เฮลีย์ บีเบอร์) นางแบบสาวชื่อดังภรรยาของนักร้องหนุ่ม Justin Bieber (จัสติน บีเบอร์) พึ่งจะเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของตัวเองในชื่อ Rhode แต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีงานเข้า เพราะเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา

Read More
Huawei จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ เตรียมเปิดธุรกิจร้านกาแฟในจี

Huawei จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ เตรียมเปิดธุรกิจร้านกาแฟในจีน

แม้ว่าภาพร่วมธุรกิจสมาร์ทโฟนของ Huawei จะมียอดขายลดน้อยลง ทำให้ Huawei ได้วางแผนแตกไลน์ธุรกิจออกไปในหลายกลุ่มธุรกิจ และดูเหมือนว่าธุรกิจล่าสุดของ Huawei ก็คือการเปิดร้านกาแฟ เพราะล่าสุดมีรายงานว่า Huawei ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนที่แปลว่า “กาแฟหนึ่งถ้วยดูดซับพลังงานจักรวาลได้” ในหมวดหมู่สำหรับอาหารสะดวกซื้อ ซึ่งอยู่ในระหว่างรอพิจารณาอนุมัติจากหน่วยงานของจีน ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2021 เหริน เจิ้งเฟย (Ren

Read More
Meta เปิดตัว Avatars Store ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมบนโลก Metaverse

Meta เปิดตัว Avatars Store ขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมบนโลก Metaverse

บนโลกความเป็นจริงหลายคนเสียเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรูๆ มากมาย ใครจะไปคิดว่าเราอาจจะต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมให้กับตัวละคร Avatar ของเราในโลก Metaverse ด้วย เพราะล่าสุด Meta ได้เปิดตัว Meta Avatars Store ที่จะเปิดให้ผู้ใช้งาน Facebook, Instagram และ Messenger ได้เลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับตัวละคร Avatar

Read More
Audi ยื่นฟ้อง NIO บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีน ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่นรถ

Audi ยื่นฟ้อง NIO บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีน ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าชื่อรุ่นรถ

เมื่อวานนี้ (16 มิ.ย.) มีรายงานว่า Audi ผู้ผลิตรถหรูสัญชาติเยอรมนีได้ยื่นฟ้องต่อศาลเมืองมิวนิค กรณี NIO Inc. บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน ละเมิดเครื่องหมายการค้า การยื่นฟ้องในครั้งนี้เกิดขึ้น เนื่องจาก NIO ได้ตัดสินใจตั้งชื่อรถรุ่น ES6 และ ES8 ซึ่งทั้งสองรุ่นนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าของ Audi

Read More
Justin Timberlake ขายลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมด กว่า 200 เพลง เป็นมูลค่าสูงถึง 3,500 ล้านบาท ให้กับ Hipgnosis Song Management

Justin Timberlake ขายลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมด กว่า 200 เพลง เป็นมูลค่าสูงถึง 3,500 ล้านบาท ให้กับ Hipgnosis Song Management

Justin Timberlake นักร้องนักแสดงชื่อดังระดับโลก เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Mirrors, SexyBack และ Can’t Stop the Feeling! ได้ขายเพลงทั้งหมดของเขาให้กับบริษัทด้านการจัดการ อย่าง Hipgnosis Song Management Hipgnosis Song ได้ประกาศซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดที่ Justin

Read More
ตร.บุกจับสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าทีมฟุตบอล รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 58 ล้านบาท

ตร.บุกจับสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าทีมฟุตบอล รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 58 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าจับสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าในจ.ราชบุรี เสียหายรวม 58 ล้านบาท เป็นแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลก และทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท verisec ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นจากศาล จ.ราชบุรี เข้าตรวจค้นที่ห้องเช่า 2 คูหา ไม่มีเลขที่ บริเวณถนนสมบูรณ์กุล

Read More
ครอบครัวผู้เขียนบทความ "Top Gun" ฟ้องร้อง "Paramount Pictures" ฐานละเมิดลิขสิทธิ์

ครอบครัวผู้เขียนบทความ “Top Gun” ฟ้องร้อง “Paramount Pictures” ฐานละเมิดลิขสิทธิ์

แม้ว่าภาพยนตร์ Top Gun:  Maverick ดูกำลังไปได้สวยกับการทำลายสถิติรายได้เปิดตัวสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาวของสหรัฐฯ ด้วยรายได้ถึง 156 ล้านดอลลาร์ และปัจจุบันสามารถทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วว่า 569 ล้านดอลลาร์ แต่ในขณะเดียว Paramount Pictures ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Top Gun: Maverick กำลังถูกฟ้องร้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์จากครอบครัวผู้เขียนบทความ Top

Read More
มารายห์ แครีย์ ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงฮิต ‘All I Want For Christmas Is You’ ถูกเรียกค่าเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท

มารายห์ แครีย์ ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงฮิต ‘All I Want For Christmas Is You’ ถูกเรียกค่าเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมามีรายงานว่า มารายห์ แครีย์ ป๊อปสตาร์ชื่อดังระดับโลก ถูกฟ้องร้องว่าเพลงฮิตประจำเทศกาลคริสต์มาสของเธออย่างเพลง “All I Want For Christmas Is You”ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่มีชื่อเดียวกันที่เขียนโดย แอนดี สโตน จากวงป๊อปคันทรี Vince Vance

Read More
Kanye West เตรียมเข้าสู่โลก Metaverse แอบจดเครื่องหมายการค้าไว้ถึง 17 รายการ

Kanye West เตรียมเข้าสู่โลก Metaverse แอบจดเครื่องหมายการค้าไว้ถึง 17 รายการ

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก Kanye West เคยออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจะผลงานบนโลกความจริงเท่านั้น แต่ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนดูเหมือน Kanye West จะเปลี่ยนใจแล้วหรือไม่ เพราะล่าสุด Josh Gerben ทนายความด้านเครื่องหมายการค้าชื่อดัง ผู้ก่อตั้งสำนักงาน Gerben Intellectual Property ได้ออกมาเผยว่าเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา Kanye

Read More
Apple จดเครื่องหมายการค้า RealityOS ส่งสัญญาณความพร้อมเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ AR/VR

Apple จดเครื่องหมายการค้า RealityOS ส่งสัญญาณความพร้อมเตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ AR/VR เร็วๆ นี้

อุปกรณ์ด้าน AR/VR ของ Apple ถูกพูดถึงมานานหลายปี แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปิดตัวเสียที แต่ล่าสุดมีสัญญาณความพร้อมว่า Apple อาจจะเปิดตัวอุปกรณ์ด้าน AR/VR ในเร็วๆนี้ เนื่องจากมีการค้นพบว่า Apple ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบปฏิบัติของเทคโนโลยี AR และ VR ในชื่อ RealityOS กับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา

Read More
สตาร์ทอัพญี่ปุ่นใช้ NFT ช่วยให้การซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงเป็นที่เรื่องง่ายขึ้น

สตาร์ทอัพญี่ปุ่นใช้ NFT ช่วยให้การซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงเป็นที่เรื่องง่ายขึ้น

หากพูดถึง NFT หลายคนก็จะนึกถึงภาพวาดหรืองานศิลปะดิจิทัลที่ยืนยันการมีอยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชน ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นคือแนวคิดของสตาร์ตอัพญี่ปุ่นที่ชื่อว่า ABCRECORDS ที่ต้องการนำ NFT มาให้ระบบลิขสิทธิ์เพลงใช้ง่ายขึ้น โดยทาง ABCRECORDS จะทำการเปิด digital marketplace เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อเพลงที่ผูกกับ NFT จากผู้สร้างสรรค์ตัวจริงโดยตรง โดยที่ผู้ซื้อจะไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง แต่จะได้สิทธิ์ในการนำเพลงไปใช้ต่อในเชิงพาณิชย์ เช่น

Read More
BMW ยื่นจดเครื่องหมายการค้า “Roctane” สำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในอนาคต

BMW ยื่นจดเครื่องหมายการค้า “Roctane” สำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในอนาคต

ล่าสุดมีรายงานว่า BMW Motorrad ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Roctane” ในประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นขอสิทธิ์ระหว่างประเทศด้วย เพื่อใช้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในอนาคต โดยปกติแล้วมอเตอร์ไซค์ของ BMW จะถูกตั้งชื่อรุ่นด้วยตัวอักษรที่แทนประเภทเครื่องยนต์ และจับคู่กับตัวเลขความจุเครื่องยนต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง BMW ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ R12 สำหรับรถครุยเชอร์ขนาดเล็ก ขนาดเครื่องยนต์ 1170c แต่ชื่อ

Read More
Tesla จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไทยแล้ว ภายใต้ชื่อ “บริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด”

Tesla จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไทยแล้ว ภายใต้ชื่อ “บริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด”

นี่อาจจะถือได้ว่าเป็นหนึ่งข่าวดีสำหรับคนไทยที่จะได้ซื้อรถยนต์ EV ในราคาที่ถูกลง เมื่อล่าสุด เทสลา (Tesla) ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ดังระดับโลก ได้มีการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด” ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา

Read More
Meta วางแผนเตรียมเปิดตัว “Meta Pay” แพลตฟอร์มชำระเงินที่รองรับ Cryptocurrencies

Meta วางแผนเตรียมเปิดตัว “Meta Pay” แพลตฟอร์มชำระเงินที่รองรับ Cryptocurrencies

แม้ในช่วงนี้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีความผันผวนอย่างหนักจนหลายคนมองว่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของจุดจบ แต่ดูเหมือน Meta บริษัทแม่ของ Facebook อาจจะมองต่างออกไป เพราะจากรายงานล่าสุดพบว่าเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา Meta ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ที่ชื่อว่า “Meta Pay” ทั้งหมด 5 รายการกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO) สำหรับเครื่องหมายการค้า “Meta Pay”

Read More
สมาชิกทั้ง 7 คนของวง GOT7 ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของวงแล้ว

สมาชิกทั้ง 7 คนของวง GOT7 ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของวงแล้ว

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับเหล่าอากาเซ่ หรือแฟนคลับของหนุ่มๆ วง GOT7 เพราะล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าเครื่องหมายการค้าทั้งหมดของ GOT7 ได้ถูกถ่ายโอนจาก JYP Entertainment ไปยังสมาชิกทั้ง 7 คนของ GOT7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นวงเคป๊อปกลุ่มแรกที่สมาชิกทุกคนได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าวงของตัวเอง โดยหัวหน้าวงอย่างหนุ่ม Jay B

Read More
McDonald's ประกาศขายธุรกิจในรัสเซียทิ้ง แต่ยังคงเก็บเครื่องหมายการค้าไว้

McDonald’s ประกาศขายธุรกิจในรัสเซียทิ้ง แต่ยังคงเก็บเครื่องหมายการค้าไว้

จากสถานการณ์ภาวะสงครามในยูเครนจากการรุกรานของกองทัพรัสเซีย ทำให้แมคโดนัลด์ ประกาศปิดสาขาทั่วรัสเซียตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่า McDonald’s ตัดสินใจที่จะถอนธุรกิจทั้งหมดออกจากรัสเซีย โดยจะขายร้านสาขากว่า 850 แห่งทิ้ง หลังดำเนินกิจการมากกว่า 30 ปี โดยทาง McDonald’s เตรียมปรับเปลี่ยนรายการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมนำชื่อและโลโก้ McDonald’s ออกจากร้านสาขาทุกแห่งในรัสเซีย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ McDonald’s

Read More

ครั้งหนึ่งเครื่องหมายการค้าเคยซื้อขายด้วยราคา 2,000 ล้านบาท

ครั้งหนึ่งเมื่อมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เจ้าพ่อ Facebook ได้ทุ่มเงินกว่า 2,000 ล้านบาท เข้าซื้อเครื่องหมายการค้าของธนาคารในสหรัฐฯ เพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta และก้าวเข้าสู่การเป็น Metaverse แล้วเครื่องหมายการค้าสามารถซื้อขายเหมือนสินค้าทั่วไปได้ด้วยหรอ วันนี้IDG มีคำตอบ ! เครื่องหมายการค้า หรือที่พวกเราเข้าใจอย่างง่าย ๆ ก็คือ

Read More
เจ้าของลิขสิทธิ์ฟอนต์ “ไทยแลนด์” รับคำขอโทษจากสมาคมปันจักสีลัต พร้อมอนุญาตให้ใช้ต่อได้

เจ้าของลิขสิทธิ์ฟอนต์ “ไทยแลนด์” รับคำขอโทษจากสมาคมปันจักสีลัต พร้อมอนุญาตให้ใช้ต่อได้

จากกรณีที่คุณสุชาล ฉวีวรรณ ผู้ออกแบบและเจ้าของลิขสิทธิ์ฟอนต์ “ไทยแลนด์” ที่สามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่ถูกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้นำฟอนต์ดังกล่าวไปใช้บนเสื้อของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 โดยไม่ขออนุญาตก่อน ซึ่งต่อมาทางสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยได้ออกมาขอโทษต่อกรณีที่นำฟอนต์ “ไทยแลนด์” มาใช้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของร้านทำเสื้อ พร้อมขอยอมรับผิดสำหรับการตรวจสอบที่ไม่ดีพอ และถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่จะต้องไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ในขณะที่ร้านทำเสื้อเองก็ได้กล่าวขอโทษถึงกรณีที่เกิดขึ้นและขออภัยต่อนักกีฬาปันจักสีลัตไทยทุกคน รวมถึงผู้ออกแบบฟอนต์ “ไทยแลนด์” ซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมไม่ทราบเรื่อง ทางร้านได้นำฟอนต์มาจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีว่ามีลิขสิทธิ์ จึงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูง

Read More
ลิขสิทธิ์ ไม่ต้องจดทะเบียน แต่สามารถจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้

ลิขสิทธิ์ ไม่ต้องจดทะเบียน แต่สามารถจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้

อย่างที่ทราบกันดีว่า ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียนขอรับความคุ้มครอง ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของตน ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งสิทธิในการให้เช่าด้วย อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เปิดรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถตรวจค้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย สำหรับใครที่ต้องการจดแจ้งลิขสิทธิ์สามารถยื่นเอกสารได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

Read More
ออโรร่า ประกาศยุติจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง”

ออโรร่า ประกาศยุติจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง”

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปี 2563 บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ได้แตกไลน์แบรนด์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง” โดยผลิตและวางจำหน่ายทองคำในร้านห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ได้ประกาศยุติการผลิตและจำหน่ายทองคำภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง” แล้ว เนื่องจากชื่อ “ฮั่วเซ่งฮง” และชื่อร้านห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช มีลักษณะของตัวอักษรและตัวเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าชื่อ

Read More
ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าในภายหลังทำได้หรือไม่ ?

ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าในภายหลังทำได้หรือไม่ ?

อย่างที่ทราบกันดีว่าในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น จะต้องมีการระบุรายการสินค้าหรือบริการให้ชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวขายสินค้าหรือบริการอะไร และจัดอยู่ในจำพวกใด ซึ่งจะส่งผลต่อค่าธรรมเนียม และการพิจารณารับจดทะเบียนด้วย และสิ่งที่หลายคนสงสัยคือ หลังจากที่ได้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าหรือบริหารภายหลัง สามารถทำได้หรือไม่ คำตอบคือไม่สามารถทำได้ เพราะถือเป็นการแก้ไขสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากต้องการเพิ่มรายการสินค้าจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นคำขอใหม่เท่านั้น #เครื่องหมายการค้า #litetrademark   Source : http://www.ipthailand.go.th/

Read More
มูลนิธิในสวิตเซอร์แลนด์ยื่นฟ้อง Meta ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

มูลนิธิในสวิตเซอร์แลนด์ยื่นฟ้อง Meta ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

หลักจากที่ Fackbook ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Meta พร้อมเป็นตัวโลโก้ใหม่ เพื่อก้าวสู่โลก Metaverse แต่ดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับชื่อและโลโก้เข้ามาไม่หยุดหย่อน ล่าสุดมูลนิธิ Dfinity Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ที่นักลงทุนรู้จักกันดีอย่าง “ICP” ได้ยื่นฟ้องร้อง Mate ฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า ทีมกฎหมายของ Dfinity ได้ยื่นฟ้องศาลแขวงสหรัฐอเมริกาทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย

Read More
แพลตฟอร์มซื้อ-ขายเครื่องหมายการค้า

แพลตฟอร์มซื้อ-ขายเครื่องหมายการค้า

Litetrademark คือใคร? Litetrademark คือแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการซื้อ ขาย ฝากขาย เครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการซื้อขายผ่านหน้าเว็บไซค์นี้ได้เลยทันที นอกจากการซื้อขายเครื่องหมายแล้ว เรายังมีบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็น การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่ออายุเครื่องหมายการค้า ฯจากทีมเครื่องหมายการค้าที่ดูแลเครื่องหมายมาแล้วกว่า5000เครื่องหมาย และรวมไปถึงบริการทางด้านกฎหมายจากทีมทนายความที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณในทุกขั้นตอน » ข้อดีที่คุณจะได้รับกับการซื้อเครื่องหมายการค้า คุณรู้ไหมว่า การจดเครื่องหมายการค้านั้นกว่าที่คุณที่จะได้รับจดทะเบียนและเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงต้องใช้ระยะเวลาถึง ปีครึ่ง!โดยที่คุณก็ไม่สามารถแน่ใจ100%ได้ว่าเครื่องหมายของคุณสามารถได้รับจดทะเบียนจริงไหม

Read More
สหรัฐฯ ประกาศคงสถานะไทยอยู่ในบัญชี WL ประเทศที่ต้องจับตาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สหรัฐฯ ประกาศคงสถานะไทยอยู่ในบัญชี WL ประเทศที่ต้องจับตาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ล่าสุดผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า ภายใต้กฎหมายมาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี 65 โดยประเทศไทยยังคงสถานะบัญชีประเทศที่ต้องจับตา (Watch List : WL) ได้เหมือนเดิม ซึ่งทางสหรัฐฯได้ชื่นชมประเทศไทยในด้านการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร การแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในภาครัฐ นอกจากนี้ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก

Read More
อีลอน มัสก์ ซื้อ Twitter ได้สำเร็จ เตรียมปรับให้เป็นสังคม Free Speech ที่ทุกคนสามารถพูดได้ทุกเรื่อง

อีลอน มัสก์ ซื้อ Twitter ได้สำเร็จ เตรียมปรับให้เป็นสังคม Free Speech

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ได้เข้าซื้อหุ้น 9.2% ของ Twitter กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และต่อมาได้เสนอซื้อกิจการทั้งหมดของ Twitter ด้วยเงินสดมูลค่า 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราวๆ 1.4 ล้านล้านบาท) แต่ถูกบอร์ดบริหารปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวพร้อมออกมาตรการสกัดไม่ให้

Read More
Justin Bieber ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ลอกเพลงยุค 70 มาใส่เพลงฮิต “10,000 Hours”

Justin Bieber ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ลอกเพลงยุค 70 มาใส่เพลงฮิต “10,000 Hours”

Justin Bieber นักร้องหนุ่มชื่อดังระดับโลกที่พึ่งจะประกาศข่าวดีให้กับแฟนๆ เตรียมจัด Justice World Tour ในหลายๆ ประเทศทั่วเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ล่าสุดดูเหมือนว่าหนุ่ม Justin Bieber จะงานเข้า เนื่องจากเพลงฮิตติดชาร์ตดีกรีรางวัลแกรมมี่อย่างเพลง “10,000 Hours” ที่ Justin ร้องร่วมกับ Dan

Read More
จากดราม่าดูดสีเพจรับวาดการ์ตูน แต่ไม่ว่าจะผสมสีในคอมยังไง ก็ไม่มีลิขสิทธิ์

จากดราม่าดูดสีเพจรับวาดการ์ตูน แต่ไม่ว่าจะผสมสีในคอมยังไง ก็ไม่มีลิขสิทธิ์

จากกรณีที่เพจรับวาดการ์ตูนได้ออกมาโพสต์เรื่องที่ตนผสมสีขึ้นเองในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมทำกราฟิก และถูกผู้อื่นดูดไปใช้ต่อโดยไม่ขออนุญาต จนกลายเป็นดราม่าใหญ่โต ความจริงแล้วระบบสีพื้นฐานบนคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ 2 ระบบด้วยกันคือ RGB ย่อมาจาก Red, Green และ Blue ซึ่งเป็นระบบสีที่ใช้ในการแสดงผลของจอคอมพิวเตอร์ และระบบสีพื้นฐานในการพิมพ์อย่าง CMYK ซึ่งย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว), magenta (แดงอมม่วง),

Read More
เจย์บี GOT7 เปิดบริษัทใหม่ 528Hz พร้อมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว

เจย์บี GOT7 เปิดบริษัทใหม่ 528Hz พร้อมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เมื่อลีดเดอร์แห่งวง GOT7 อย่างหนุ่ม อิมแจบอม หรือ เจย์บี ที่ล่าสุดได้เปิดบริษัทใหม่ของตนเอง และขึ้นแท่น CEO หน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทใหม่ของหนุ่มเจย์บีนั้นมีชื่อว่า “528Hz” ทำธุรกิจเกี่ยวกับค่ายเพลง ทั้งการผลิตอัลบั้ม, ดีวีดี, แท่งไฟ, ดูแลลิขสิทธิ์ภาพยนตร์-ทีวี, จัดทัวร์-การแสดงสด และอื่นๆ

Read More
กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนศิลปินไทยสร้างรายได้ผ่าน NFT Art ด้วยบริการลิขสิทธิ์แบบครบวงจร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนศิลปินไทยสร้างรายได้ผ่าน NFT Art ด้วยบริการลิขสิทธิ์แบบครบวงจร

ปัจจุบันตลาด NFT Art หรือ แพลตฟอร์ม NFT Art กำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ศิลปินไทยหลายคนเริ่มนำผลงานของตนเองไปลงขายบนแพลตฟอร์ม NFT Art แต่ปัญหาที่พบคือศิลปินหลายคนถูกนำผลงานของตนไปลงขายบนแพลตฟอร์มอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้สูญเสียรายได้จากผลงานศิลปะของตนเอง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมมือบริษัท KASIKORN X, สยามพิวรรธน์, ไอคอนสยาม และศิลปินไทยเจ้าของผลงาน

Read More
Mastercard เตรียมเข้าสู่โลกเสมือนจริง ยื่นจดเครื่องหมายการค้าสำหรับ NFT และ Metaverse

Mastercard เตรียมเข้าสู่โลกเสมือนจริง ยื่นจดเครื่องหมายการค้าสำหรับ NFT และ Metaverse

จากกระแสของโลก Metaverse ทำให้หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกทต่างตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่โลก Metaverse กันอย่างมากมาย ล่าสุดถึงคิวของบริษัทบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ อย่าง Mastercard ที่พึ่งจะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการค้าของสหรัฐฯ (USPTO) สำหรับ NFT และ Metaverse ไปมากกว่า 15 รายการ โดยมีการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสโลกแกน “Priceless” ซึ่งแคมเปญโฆษณาของ

Read More
พาณิชย์ยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

พาณิชย์ยกเว้นค่าปรับต่ออายุเครื่องหมายการค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า” และ “ชำระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”ที่จ่ายไม่ทันเวลา มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออก ‘กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ.

Read More
Ed Sheeran ชนะคดีลิขสิทธิ์เพลง “Shape of You”

Ed Sheeran ชนะคดีลิขสิทธิ์เพลง “Shape of You”พร้อมตำหนิการร้องเรียนที่ไม่มีมูลความจริง

Ed Sheeran ศิลปินชาวอังกฤษเจ้าของเพลงฮิตและรางวัลแกรมมี่หลายสาขา ชนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่ถูกกล่าวหาจากนักร้อง Sami Switch ว่าเพลง Shape of You นั้นลอกเลียนแบบเพลง Oh Why ของตน ย้อนกลับไปเมื่อปี 2017 ทนายความทีมแต่งเพลง Oh Why ของ

Read More
Coca-Cola เปิดตัวรสชาติใหม่ “รสพิกเซล” ในโลก Metaverse

Coca-Cola เปิดตัวรสชาติใหม่ “รสพิกเซล” ในโลก Metaverse พร้อมวางขายจริงในสหรัฐฯ

ถือเป็นแบรนด์น้ำอัดลมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับ Coca-Cola และกำลังจะเป็นน้ำอัดลมที่ได้รับความนิยมบนโลกเสมือนจริงหรือโลก Metaverse ด้วยเช่นกัน ล่าสุด Coca-Cola ได้เปิดตัวรสชาติใหม่ที่ชื่อว่า “CoCa-Cola Zero Sugar Byte” ชูรสชาติ “พิกเซล (Pixel)” ซึ่งถือเป็นรสชาติที่แปลกใหม่จนไม่สามารถจะจินตนาการรสชาติได้ ที่สำคัญทาง Coca-Cola ก็ยังไม่ได้บอกด้วยว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหน สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองชิม

Read More
Zip Tie สัญลักษณ์ผูกรองเท้าของ Off White ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

Zip Tie สัญลักษณ์ผูกรองเท้าของ Off White ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

หากพูดถึงสตรีทแบรนด์อย่าง Off White เชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึง Zip Tie สีแดงที่ถูกผูกติดกับสินค้าต่างๆ ทั้งรองเท้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า และเครื่องประดับอื่นๆ จนกลายเป็นไอคอนนิคของแบรนด์ไปแล้ว Off-White เริ่มใช้ Zip Tie เป็นส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในปี 2018 และได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ (USPTO)

Read More
รัสเซีย พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เปิดตัวแบรนด์ของตัวเอง ด้วยวิธีการก๊อบปี้

รัสเซีย พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เปิดตัวแบรนด์ของตัวเอง ด้วยวิธีการCopy

แม้ว่าหลายชาติจะร่วมกันคว่ำบาตรรัสเซีย ด้วยการตัดสัมพันธ์ทางธุรกิจ ปิดร้านสาขา งดจำหน่ายสินค้า และบริการต่างๆ ในรัสเซีย แต่ดูเหมือนว่าวิกฤตในครั้งนี้จะไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไร เพราะรัสเชียได้ใช้จังหวะนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ของตัวเองมากขึ้น ซึ่งโลโก้ต่างๆ ที่ถูกยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นก็มีหน้าตาละม้ายคล้ายเคียงกับแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆ ที่ถอนธุรกิจออกจากรัสเซียเป็นอย่างมาก แบรนด์แรกก็คือ Uncle Vanya แบรนด์ฟาดฟู้ดใหม่ที่พึ่งจะถูกจดทะเบียนเครื่องหมายกาารค้าไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งโลโก้ของ Uncle Vanya ก็ดูคล้ายกับ

Read More
ที่มาของชื่อ รางวัลออสการ์

ทำความรู้จัก “รางวัลออสการ์” กับชื่อที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไป

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 94 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการภาพยนตร์จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นโดยสถาบันแห่งศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ (The Academy of Motion Picture Arts and Science)   แม้ว่า “ออสการ์” จะเป็นชื่อที่ถูกเรียกกันอย่างแพร่หลาย แต่รู้หรือไม่ว่าความจริงแล้วชื่ออย่างเป็นทางการของรางวัลดังกล่าว คือ Academy Award และชื่อ

Read More
Meta ยื่นจดเครื่องหมายการค้าใหม่ 8 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชนและ Metaverse

Meta ยื่นจดเครื่องหมายการค้าใหม่ 8 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชนและ Metaverse

อัพเดตความคืบหน้าโปรเจค Metaverse ของ Meta หรือชื่อเดิม Facebook ได้ที่มีการยื่นคำขอทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ 8 รายการกับสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO)   โดยเครื่องหมายการค้าทั้ง 8 รายการนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและ metaverse ทั้งบริการเกี่ยวกับการเดทบน Social media บริการด้านความบันเทิง สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

Read More
อยากจดทะเบียนโลโก้ต้องทำอย่างไร

อยากจดทะเบียนโลโก้ต้องทำอย่างไร ?

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย หลายคนเริ่มสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง นอกจากตัวสินค้าแล้ว โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าก็เป็นอีกส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ และควรยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย   » ข้อดีของการจดทะเบียนโลโก้ โลโก้ถือเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะช่วยสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสร้างความแตกต่างทำให้สินค้าของเราโดดเด่นกว่าคู่แข่ง และหากมีผู้อื่นนำโลโก้ของเราไปใช้ หรือลอกเลียนแบบโลโก้ของเราก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีได้   » การยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเอง 1.ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า ก่อนการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องมีตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้แน่ใจเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เรากำลังจะนำไปยื่นจดทะเบียนมีความเหมือนหรือคล้ายกับโลโก้ของผู้อื่นหรือไม่

Read More
รัสเซียจดเครื่องหมายการค้าร้านฟาสต์ฟู้ดของตัวเอง

รัสเซียจดเครื่องหมายการค้าร้านฟาสต์ฟู้ดของตัวเอง หลัง McDonald’s ประกาศปิด 850 สาขาทั่วรัสเซีย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเชนร้านฟาสต์ฟู้ดระดับโลกอย่าง McDonald’s ได้ประกาศจะปิดร้านทั้งหมดในรัสเซีย ซึ่งทำให้ชาวรัสเซียพากันออกมากักตุนสินค้าต่างๆ ทั้ง Big Mac, McDonald’s Breakfast, ซอส รวมทั้งถุงกระดาษต่างๆ ก่อนที่ McDonald’s จะปิดร้านทั่วรัสเซียกว่า 850 สาขาในวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ทางฝั่งรัฐบาลรัสเซียก็แก้เกมกลับ เพราะต่อมานาย

Read More
Fenty เข้าสู่ Metaverse

Rihanna เตรียมพา Fenty เข้าสู่ Metaverse จดเครื่องหมายการค้าใหม่ 5 หมวดหมู่

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Rihanna อดีตนักร้องสาวชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจพันล้าน เตรียมนำแบรนด์ชุดชั้นในสุดเซ็กซี่ Savage X Fenty เสนอขายหุ้น IPO ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 3 พันล้านเหรียญ หรือราวๆ 1 แสนล้านบาท ล่าสุด Rihanna ยังเตรียมพาแบรนด์ Fenty ของเธอเองเข้าสู่โลก

Read More
สหรัฐฯ จดเครื่องหมายการค้า NFT

สหรัฐฯ จดเครื่องหมายการค้า NFT เพิ่มขึ้นกว่า 400 เท่าในปี 2021 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันตลาด NFT (Non-Fungible Token) กำลังได้รับความนิยมและเติบโตเป็นอย่างมาก จากการที่ผู้คนให้ความสนใจกับงานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวกันในโลก แน่นอนว่านักสร้างผลงาน NFT นั้นมีทั้งบริษัทและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างเม็ดเงินจากการขายผลงาน NFT จึงทำให้เกิดปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงาน รวมถึงการอาศัยชื่อเสียงของแบรนด์ใหญ่ในการขายผลงาน ปัญหาดังกล่าวทำให้แบรนด์ใหญ่และบริษัทต่างๆ จึงหันให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับ NFT อยู่ 1,263 รายการ

Read More
กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ถอดงานละเมิดออกจากอินเทอร์เน็ตได้ทันที

กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่เตรียมบังคับใช้ 23 ส.ค. นี้ ถอดงานละเมิดออกจากอินเทอร์เน็ตได้ทันที

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนา กฏหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเพื่อให้สอดรับกับโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้มีการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์มาตั้งแต่ปี 2562 ล่าสุด นายวุฒิไกร ลีวระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้สำเร็จ เพื่อให้ทันกับการค้ายุคดิจิทัล โดยเฉพาะมาตรการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook

Read More

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของ “ทรัพย์สินทางปัญญา” กันมากขึ้น ซึ่งเรามักจะเห็นการพูดถึงเรื่อง “ละเมิดลิขสิทธิ์” อยู่บ่อย ๆ

Read More
ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น นำมาจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?

อย่างที่ทราบกันดีว่า “ลิขสิทธิ์” จะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา โดยไม่ต้องยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Read More
Netflix นำโลโก้ Squid Game จดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

Netflix นำโลโก้ Squid Game จดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “Squid Game” ซีรีส์ยอดฮิตที่มียอมผู้ชมสูงที่สุดบน Netflix และกำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่บนโลก Social Media ในขณะนี้

Read More
First to file VS First To Use

First to file VS First To Use

โดยพื้นฐานแล้วทุกประเทศจะให้ความคุ้มเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แต่มีบางประเทศอย่างฮ่องกง ที่ใช้ระบบเดียวกับอังกฤษ

Read More
คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เหตุในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันหลายองค์กรหันมาให้ความสนใจกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากันมากขึ้น เพื่อปกป้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนเอง

Read More
startupกับทรัพย์สินทางปัญญา

ทำไม Start Up ถึงมีนวัตกรรมขนาดไหนก็ไปไม่รอด…หากขาดสิ่งนี้!?

เชื่อว่า Start up หลายท่านจะต้องรู้จักหรือเคยได้ยินซีรีส์อเมริกัน “Silicon Valley” เป็นซีรีส์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการคอมพิวเตอร์

Read More
เจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ของตนเอง

เจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิอะไรบ้างในผลงานของตนเอง

ปัจจุบันหลายคนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น เพราะถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา

Read More
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ เมื่อพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญา หลายคนมักจะสับสนระหว่าง “เครื่องหมายการค้า” และ “ลิขสิทธิ์” และมักจะรวมทุกอย่างเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทั้งหมด

Read More
เมตาเวิร์ส

ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติศัพท์ใหม่ จักรวาลนฤมิต = Metaverse

เมื่อเดือนต.ค. ที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Meta พร้อมเผยแผนพัฒนาโครงการ Metaverse ที่จะเชื่อมโลกเสมือนและโลกความจริงเข้าด้วยกัน ก็ทำให้คำว่า Metaverse

Read More
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติบ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากกรณีที่เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศซึ่งจะมาจดทะเบียนในประเทศไทย

Read More
เครื่องหมายการค้า 4 ประเภท

ทำความรู้จักเครื่องหมายการค้า 4 ประเภท

นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตแล้ว เครื่องหมายการค้าก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญ ซึ่งที่ช่วยสร้างการจดจำและทำให้ธุรกิจของเรามีความแตกต่างจากผู้อื่น

Read More
“TRADE DRESS” กับการคุ้มครองการจัดตกแต่งร้าน

รู้จัก “TRADE DRESS” กับการคุ้มครองการจัดตกแต่งร้าน

ปัจจุบันเรามักจะเห็นร้านค้าต่างๆ นั้นมีการตกแต่งร้านแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อเห็นก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นร้านของใคร ซึ่งการจัดรูปแบบหรือการตกแต่งดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็น Trade Dress

Read More
ซื้อเครื่องหมายการค้า “Meta”

Meta ทุ่มเงิน 2,000 ล้านบาท ซื้อเครื่องหมายการค้า “Meta” จากธนาคารในสหรัฐฯ

หลังจาก Facebook ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Meta Platforms เพื่อเดินหน้าพัฒนาโครงการ Metaverse ที่จะเชื่อมโลกเสมือนและโลกความจริงเข้าด้วยกัน แต่กลับกลายเป็นว่าชื่อ Meta

Read More
ตั้ง “ชื่อแบรนด์”

ก่อนสร้างแบรนด์ ต้องตั้ง “ชื่อแบรนด์” ให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ด้วย

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตเป็นอย่างมาก หลายคนหันมาสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเอง โดยคิดชื่อแบรนด์และออกแบบโลโก้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ดูแตกต่าง

Read More
NFT ART สินทรัพย์ดิจิทัล

NFT ART สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ผู้ซื้ออาจไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Tokens หมายความถึงโทเคนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีความเฉพาะตัว ไม่สามารถนำโทเคนดิจิทัลอื่นมาทดแทนกันได้ จึงได้มีการสร้างผลงานศิลปะและนำไปอิงกับกับโทเคน

Read More
เสือพ่นไฟ ชนะคดี หมีพ่นไฟ กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

เสือพ่นไฟ ชนะคดี หมีพ่นไฟ กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

จบศึกแบรนด์ชานมไข่มุก เสือพ่นไฟ ชนะคดี หมีพ่นไฟ กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า หลังจากต่อสู้กันมายาวนานสำหรับศึกแบรนด์ชานมไข่มุกระหว่างแบรนด์ “เสือพ่นไฟ” และ “หมีพ่นไฟ”

Read More
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ ‘Metaverse’

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ ‘Metaverse’

ถือเป็น Mega trend ที่วงการเทคโนโลยีและบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกกำลังให้ความสนใจสำหรับคำว่า “Metaverse” หรือแปลเป็นไทยว่า “จักรวาลนฤมิต” ซึ่งหลายได้เริ่มมีการจดทะเบียน

Read More