จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Checklist ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Checklist ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
.
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าคือสิ่งที่บ่งบอกตัวตน และสร้างการจดจำให้กับแบรนด์หรือธุรกิจได้เป็นอย่างดี
.
ก่อนหน้านี้เราได้แนะนำขั้นตอนและความสำคัญของการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากันไปแล้ว ดังนั้นคราวนี้เรามา Checklist เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากันบ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้
.


บุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทย
ไฟล์รูปเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจดทะเบียน
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีจดในนามบริษัท)
สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ 1 ฉบับ (กรณีจดในนามบุคคล)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีแต่งตั้งผู้อื่นกระทำการแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า)
รายการสินค้า/บริการ ที่ต้องการจดทะเบียน
.


บุคคล/นิติบุคคลต่างชาติ
ไฟล์รูปเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจดทะเบียน
หนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้ตัวแทนกระทำการแทนในประเทศ และต้องมีโนตารีรับรอง ลายมือชื่อว่าผู้มอบอำนาจมีอำนาจจริง
รายการสินค้า/บริการ ที่ต้องการจดทะเบียน
.
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นการเตรียมเอกสารให้ครบก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนจะช่วยให้ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดได้
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog