Domain Name นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Domain Name นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่? มาไขคำตอบกัน

Domain Name นำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่? มาไขคำตอบกัน
.
Domain Name หรือ ชื่อโดเมน คือ คำที่ถูกระบุอยู่บนอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ เป็นคำเฉพาะที่จดจำได้ง่าย มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เพื่อใช้สื่อสารกับ DNS Server
.
เมื่อมีต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ ก็พิมพ์ Domain Name บนช่องค้นหา จากนั้นตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้จะทำการสื่อสารกับ DNS เพื่อระบุถึงเลข IP Address ของ Domain Name นั้นๆ ทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องจำตัวเลข IP ที่ยาวเหยียดนั้นเอง
.
คำถามคือ แล้วจะสามารถนำ Domain Name มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่นั้น
.
อ้างอิงตามตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 : หมวดที่ 1 เครื่องหมายการค้า ส่วนที่ 1 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ระบุไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น
.
จากข้อความดังกล่าวได้ตอบคำถามแล้วว่า ไม่สามารถนำ Domain Name มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ เพราะถึงแม้ Domain Name อาจระบุถึงชื่อแบรนด์ได้อย่างชัดเจน แต่ Domain Name ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์โดยตรง ทำให้ผู้บริโภคไม่อาจทราบหรือเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ อย่างไร
.
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถนำ Domain Name มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่เราสามารถนำเอกสารที่ใช้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาประกอบการพิจารณาจด Domain Name ได้ และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัททั้งคู่
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า
.
Source : https://www.ar.co.th/kp/th/527

Related Blog