TM Marketplace

โดย TM MARKETPLACE เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่เปิดผู้ที่สนใจในเครื่องหมายการค้า
สามารถเข้ามาซื้อ-ขาย-ฝากขายเครื่องหมายการค้า

ที่ TM MARKETPLACE คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ง่าย
เพราะเครื่องหมายเหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว
เพียงแค่คลิกเท่านั้น

โดย TM MARKETPLACE เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่เปิดผู้ที่สนใจในเครื่องหมายการค้า สามารถเข้ามาซื้อ-ขาย-ฝากขายเครื่องหมายการค้า

ที่ TM MARKETPLACE คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ง่าย เพราะเครื่องหมายเหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่คลิกเท่านั้น

หมวดหมู่

จำพวกที่ 3 : เครื่องสำอาง สารซักฟอก ซักรีด

App. no.: 1023941

Class: 3

App. no.: 1050458

Class: 3

App. no.: 160102841

Class: 3

ILLY

App. no.: 190114560

Class: 3

App. no.: 1052291

Class: 3

App. no.: 180131486

Class: 3

App. no.: 180133915

Class: 3

Qpio

App. no.: 190117087

Class: 3

App. no.: 160100620

Class: 3

App. no.: 826474

Class: 3

App. no.: 180100557

Class: 3

App. no.: 180100556

Class: 3

App. no.: 210141052

Class: 3

App. no.: 210141053

Class: 3