ฟ้องคดี

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการให้บริการ

ราคา

พิจารณาเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากของข้อเท็จจริง

หมายเหตุ

ค่าบริการไม่รวมค่าฤชาธรรมเนียมศาล หมายเรียก ค่าเดินทาง ค่าแปลหรือรับรองเอกสาร อุทธรณ์ ฎีกา ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่จะได้รับ

คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล

บริการอื่นๆ