ต่ออายุเครื่องหมายการค้า

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการให้บริการ

ราคา

8,000 บาท

( ไม่รวมค่าธรรมเนียม 1 เครื่องหมาย )

หมายเหตุ

ราคานี้สำหรับ 1 เครื่องหมาย

เอกสารที่จะได้รับ