ยื่นจดทะเบียน

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการให้บริการ

ราคา

6,000 บาท

( ไม่รวมค่าธรรมเนียม 1 เครื่องหมาย )

หมายเหตุ

ราคานี้สำหรับ 1 เครื่องหมาย

ราคานี้ไม่รวมอุทธรณ์ เพิกถอน ต่ออายุ

เอกสารที่จะได้รับ

บริการอื่นๆ