IP CONSULTATION
ให้คำปรึกษา

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการให้บริการ

ราคา

5,000 บาท/ชั่วโมง
หรือ 30,000 บาท/วัน

หมายเหตุ

ไม่รวมค่าเดินทางให้คำปรึกษานอกสถานที่ ค่ารับรองเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่จะได้รับ

ไม่มี

บริการอื่นๆ