IP ENFORCEMENT
บริการระงับข้อพิพาทและฟ้องร้องคดี
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการให้บริการ

ราคา

5,000 บาท/ชั่วโมง
หรือ 30,000 บาท/วัน

หมายเหตุ

ค่าบริการไกล่เกลี่ยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่รวมค่าเดินทาง ค่ารับรองเอกสาร และการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่จะได้รับ

หนังสือบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย

บริการอื่นๆ