Trademark Registration

เครื่องหมายการค้า

เริ่มต้น Brand ของคุณไปกับ Litetrademark เรามีทีมที่ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการคิดชื่อเครื่องหมายการค้า
การหาจำพวกของรายการสินค้า การสืบค้นความเหมือนคล้ายของ Logo
และชื่อเครื่องหมายการค้า การต่ออายุ การโอน สำหรับธุรกิจ Start up
หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นสร้าง Brand

เริ่มต้น Brand ของคุณไปกับ Litetrademark เรามีทีมที่ช่วยให้คำปรึกษาเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการคิดชื่อเครื่องหมายการค้า การหาจำพวกของรายการสินค้า การสืบค้นความเหมือนคล้ายของ Logo และชื่อเครื่องหมายการค้า การต่ออายุ การโอน สำหรับธุรกิจ Start up หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นสร้าง Brand

นอกจากนั้นคุณสามารถติดตามสถานะเครื่องหมายการค้าของคุณได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องหมายการค้าของคุณได้รับการจดทะเบียน
และไม่พลาดการดำเนินขั้นตอนต่างๆในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณ เพื่อให้เป็นไปอย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากการโดนลอกเลียน

นอกจากนั้นคุณสามารถติดตามสถานะเครื่องหมายการค้าของคุณได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องหมายการค้าของคุณได้รับการจดทะเบียน และไม่พลาดการดำเนินขั้นตอนต่างๆในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณ เพื่อให้เป็นไปอย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากการโดนลอกเลียน