First to file VS First To Use

First to file VS First To Use

First to file VS First To Use
.
โดยพื้นฐานแล้วทุกประเทศจะให้ความคุ้มเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แต่มีบางประเทศอย่างฮ่องกง ที่ใช้ระบบเดียวกับอังกฤษ คือให้ความคุ้มครองจากการใช้เครื่องหมายการค้าก่อน ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า
.
ระบบที่ผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First To Use) หมายถึง การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการ ‘ใช้’ หรือพูดง่ายๆ ก็คือการที่เรานำเครื่องหมายการค้าของเรามาใช้กับสินค้าของตัวเองก่อนคนอื่น จะให้ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นโดยมิต้องจดทะเบียน และห้ามผู้อื่นมาใช้ในภายหลัง เพราะถือเป็นการละเมิด
.
การให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างแท้จริง และต้องสามารถพิสูจน์ได้ถึงชื่อเสียงในสินค้าอันก่อให้เกิดภาพที่ดีกับชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย
.
ซึ่งจะต่างจากประเทศไทยที่ใช่ระบบผู้จดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to file) ซึ่งก็คือ ต้องนำเครื่องหมายการค้าไปยื่นจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐบาล เมื่อได้รับการอนุมัติจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดนั้นเอง
.
อย่างไรก็ตามแม้ในฮ่องกงจะมีระบบ First To Use แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ก็ย่อมดีกว่า เพราะจะทำให้เราได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า และห้ามผู้อื่นใช้เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิ และยังเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และหากมีใครมาโต้แย้งคนนั้นต้องเป็นผู้พิสูจน์
.
ซึ่งปัจจุบัน ในประเทศที่ก็มีหลายบริษัทที่ค่อยให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศฮ่องกง และประเทศอื่นๆ อีกทั่วโลก
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog