First to file VS First To Use

First to file VS First To Use

First to file VS First To Use
.
โดยพื้นฐานแล้วทุกประเทศจะให้ความคุ้มเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว แต่มีบางประเทศอย่างฮ่องกง ที่ใช้ระบบเดียวกับอังกฤษ คือให้ความคุ้มครองจากการใช้เครื่องหมายการค้าก่อน ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า
.
ระบบที่ผู้ใช้ก่อนมีสิทธิดีกว่า (First To Use) หมายถึง การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการ ‘ใช้’ หรือพูดง่ายๆ ก็คือการที่เรานำเครื่องหมายการค้าของเรามาใช้กับสินค้าของตัวเองก่อนคนอื่น จะให้ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นโดยมิต้องจดทะเบียน และห้ามผู้อื่นมาใช้ในภายหลัง เพราะถือเป็นการละเมิด
.
การให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มิได้จดทะเบียน จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างแท้จริง และต้องสามารถพิสูจน์ได้ถึงชื่อเสียงในสินค้าอันก่อให้เกิดภาพที่ดีกับชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย
.
ซึ่งจะต่างจากประเทศไทยที่ใช่ระบบผู้จดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to file) ซึ่งก็คือ ต้องนำเครื่องหมายการค้าไปยื่นจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐบาล เมื่อได้รับการอนุมัติจดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดนั้นเอง
.
อย่างไรก็ตามแม้ในฮ่องกงจะมีระบบ First To Use แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ก็ย่อมดีกว่า เพราะจะทำให้เราได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า และห้ามผู้อื่นใช้เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิ และยังเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และหากมีใครมาโต้แย้งคนนั้นต้องเป็นผู้พิสูจน์
.
ซึ่งปัจจุบัน ในประเทศที่ก็มีหลายบริษัทที่ค่อยให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศฮ่องกง และประเทศอื่นๆ อีกทั่วโลก
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »